2018-10-16

RODO

Klauzula informacyjna

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci Jaś Małgosia Wojtek reprezentowana przez Dyrektora, ul. Staszica 13/2, tel. 87 441 16 01, 11-500 Giżycko.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mailowo na adres poczty kontakt@anrodo.pl  lub tradycyjnie pisemnie na adres placówki.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,  art. 9 ust.2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  realizacji zadań pomocy społecznej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 7 ust. 1  z 9 czerwca 2011 r.

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany dla spełnienia celu, dla którego zostały zebrane w czasie określonym przepisami prawa.

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

d) usunięcia swoich danych osobowych, o ile umożliwiają to przepisy prawa,

e) przenoszenia swoich danych osobowych

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy jest obowiązkiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosków bez rozpatrzenia.

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu innym niż cel w którym dane osobowe zostały zebrane. Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycku Dom dla dzieci Jaś Małgosia Wojtek reprezentowana przez Dyrektora, ul. Staszica 13/2, 11-500 Giżycko, tel. 87 441 16 01, email: biuro@jasmalgosiawojtek.pl
  2. Z inspektorem ochrony danych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycku Dom dla dzieci Jaś Małgosia Wojtek można skontaktować się poprzez adres email: kontakt@anrodo.pl , lub email: biuro@jasmalgosiawojtek.pl
  3. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa dzieci i pracowników.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania nagrań wynosi 7 dni. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
  7. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ,
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się