2021-03-30

Deklaracja dostępności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego Jaś Małgosia Wojtek w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego Jaś Małgosia Wojtek w Giżycku.

Data publikacji BIP: 2017-05-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-19
 
BIP jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
w części zamieszczonych plików z rozszerzeniem .pdf nie można dokonać przeszukiwania tekstu - ponieważ dokumenty składają się z zeskanowanych obrazów a nie tekstu. 
 
Deklarację sporządzono 30 marca 2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (dostępna w siedzibie Placówki ul. Staszica 13 w Giżycku).
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31 marca 2021 roku. 
Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano bezpłatne dostępne narzędzie Tingtun Checker: http://checkers.eiii.eu/ do ocen serwisów internetowych, z którego wynika, że BIP Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Dom Dla Dzieci Jaś Małgosia Wojtek spełnia wymagania w 99,91% określone w WCAG 2.1 . 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Gałęzowski, biuro@jasmalgosiawojtek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87  4411601. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na BIP oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki

  raport w formie dos...pnej_Jaś.pdf 60,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  raport_Jaś.pdf 105,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  raport w formie dos...Małgosia.pdf 61,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  raport_Małgosia.pdf 105,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  raport w formie dos...ej_Wojtek.pdf 60,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  raport_Wojtek.pdf 105,01 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się